GDPR

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost UNIMED Jeseník spol. s r. o., Haškova 558,  790 81 Česká Ves,  IČO: 479 75 270, zapsána u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 5638 dne 5. dubna 1993.

Nevyužíváme služeb pověřence na ochranu osobních údajů a nemáme určeného zpracovatele osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení čl. 28.

2. PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE A PRO JAKÉ ÚČELY?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákona č. 372/2011 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů (Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci). V paragrafu 53 nám uvedený zákon ukládá povinnost vést zdravotnickou dokumentaci s definovanými osobními údaji.

Vaše osobní údaje jsou tedy zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci. Ochrana a zabezpečení Vašich osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonnými normami i v souladu s Obecným nařízením.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že Vám nebude možno poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

3. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

K Vašim osobním údajům má přístup především Váš ošetřující zdravotnický personál. Kromě něho mají k Vašim osobním údajům přístup v právně jasně stanovených případech osoby, uvedené v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Přijali jsme všechna dostupná organizační a technická opatření k tomu, aby se žádná nepovolaná osoba nemohla s Vašimi osobními údaji seznámit.

S výjimkou případu spolupráce s jinými poskytovateli zdravotních služeb, kteří s námi v případě potřeby spolupracují na službách, které jsou Vám poskytovány, Vaše osobní údaje nesdělujeme dalším subjektům s výjimkou zákonem stanovených případů.

5. PO JAKOU DOBU MÁME ULOŽENY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s právními předpisy pro ukládání zdravotnické dokumentace (Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, zákon č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění). Po uplynutí stanovené doby pro uchovávání Vašich osobních údajů jsou tyto údaje nevratně odstraněny (vymazáním dat, skartací apod.)

6. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, pokud došlo k jejich změně apod..

V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů nebo Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo v místě sídla naší společnosti.

Máte právo se na nás kdykoliv obrátit s žádostí o informace a přístup ke zpracování osobních údajů.

7. PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při poskytování zdravotních služeb nevyužíváme profilování a automatizované rozhodování.

Prosíme Vás o předání těchto informací i dalším osobám, které jste uvedli jako osoby oprávněné seznamovat se s Vašimi osobními údaji v souvislosti s u nás poskytovanými zdravotními službami.

Pokud máte k informacím o zpracování osobních údajů jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte se, prosím, na nás obrátit. Kontakt elektronicky: info@unimedjes.cz nebo písemně: MUDr. Karel Slováček, Haškova 558, 790 81 Česká Ves - jednatel společnosti UNIMED Jeseník, spol. s r. o.