Pracovnělékařské služby

Chrání vaše zaměstnance i vaši firmu

Rozsah a obsah pracovnělékařských služeb je vymezen zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákonem č. 47/2013 Sb. a vyhláškou č. 79/2013 o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů.

Dohled na pracovišti

Dohled na pracovištích provádíme při uzavření nové smlouvy tak, abychom se s vaším podnikem/firmou seznámili a mohli tak správně vyhodnotit zdravotní způsobilost vašich stávajících či nových zaměstnanců s ohledem na charakter práce.

U stávajících klientů se dohled provádí 1x ročně (u kategorie prací 1 se provádí 1x za 2 roky). Dohled provádíme po vzájemné domluvě s klientem a v úzké spolupráci s vaším pracovníkem BOZP.

Prohlídka

Poskytujeme lékařské vyšetření v rámci vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky.

Při vlastní prohlídce je potřeba předložit

  • žádost zaměstnavatele o prohlídku s uvedením o jakou prohlídku se jedná, jakou práci a v jaké kategorii vykonáváte, nebo budete vykonávat. Žádost musí být opatřena razítkem a podpisem oprávněné osoby,
  • výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře,
  • donést ranní moč.

V případě, že zaměstnanec pracuje ve zvýšeném riziku, odesíláme jej do příslušných odborných ambulancí a až následně vyhodnocujeme zdravotní způsobilost.

Poradenská činnost a školení

Na základě žádosti zaměstnavatele provádíme poradní činnost a školení. Nejčastějšími tématy je vybavenost pracoviště pro poskytnutí první pomoci a školení v poskytování první pomoci. Rozsah školení a témata jsou vždy uzpůsobena s ohledem na rizika, která se mohou vyskytovat u konkrétních zaměstnavatelů.

Fotografie
IMG_5450 (002).jpg
Obrázek bez názvu